Rotonde N224-N226
Rotonde N224-N226 / foto: Niels Wolterink

Gemeenten op bres voor N224

Algemeen

WOUDENBERG De gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude hebben de provincies Gelderland en Utrecht per brief met nadruk gevraagd om maatregelen, om te voorkomen dat het verkeer op de N224 volkomen vastloopt. 

In een brief aan de provincie Utrecht stellen de gemeenten dat er niet meer verkeer over de N224 kan rijden. 

Ze schetsen het belang van de weg voor Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. ‘Het is de enige volwaardige verbinding tussen de dorpen,’ schrijven ze. ‘Deze weg loopt momenteel tegen de grenzen aan van zijn maximale capaciteit.’ 

Ze wijzen er op dat als er een probleem op de A12 is, het verkeer op de N224 direct vast loopt.

‘Deze vormt namelijk de enige alternatieve doorgaande route voor de A12 in onze regio. 

De congestie op de N224 leidt weer tot sluipverkeer door het buitengebied met kwetsbare wegen, welke gebruikt worden door kwetsbare verkeersdeelnemers.

De N224 is naast de A12 de belangrijkste drager van het onderliggend wegennet voor de afwikkeling van autoverkeer in oost-west richting tussen de regio’s Food Valley en Regio Amersfoort en de U16 gemeenten in onze omgeving,’ aldus de brief.

‘Daarbij komt dat volgens de laatste landelijke prognoses tot 2030 nog een substantiële autonome groei van het verkeer te verwachten valt. 

En verder dat deze prognoses geen rekening houden met de verstedelijkingsopgave voor de regio Arnhem-Nijmegen-Food Valley, met nog 40.000 te bouwen woningen en de aanzienlijke verkeerstoename die daar het gevolg van zal zijn. 

Uit een recent uitgevoerde mobiliteitsanalyse voor de regio Food Valley blijkt dat rekening gehouden moet worden met een extra toename van tenminste 2 procent autoritten bovenop de hoogste prognoses voor 2040.

‘In verband met de geografische

ligging van de N224 laat deze problematiek zich niet beperken door de provincie en regio grenzen. Huidig en nieuw verkeer vanuit Scherpenzeel zal leiden tot vergroting van de knelpunten in Renswoude en Woudenberg. Daarom is het van belang dat dit integraal en vanuit het perspectief van de grotere opgaven, in samenwerking tussen uw provincie, de provincie Gelderland en de betrokken regio’s wordt aangepakt. Alleen als beide provinciebesturen het probleem van de N 224 onderkennen en gezamenlijk hiervoor de handen ineen slaan ontstaat er synergie en kunnen oplossingen worden bereikt die adequaat op elkaar zijn afgestemd en passen in een gezamenlijke
totaalvisie en aanpak voor de gehele route. Het is een gezamenlijk belang van onze drie gemeenten, de beide regio’s en de beide provincies. Wij dringen aan op een snelle
aanpak om zeker te stellen dat de bereikbaarheid van onze gemeenten en regio’s wordt behouden en waar mogelijk verder wordt versterkt. Wij vragen u hieraan hoge prioriteit
te geven. Het verkeer blijft toenemen, niet alleen door de lopende ontwikkeling in Woudenberg, zoals plan
Hoevelaar, maar ook de bekende plannen in uitwerking in Scherpenzeel (De Nieuwe Koepel en Zwarte Land II) en Renswoude. Wij maken ons grote zorgen over het feit dat deze weg, door de ligging aan de rand van de verschillende regio’s niet centraal meegenomen lijkt te worden in alle afwegingen,’ aldus de brief.