Houtstook gedupeerde spreekt raad toe

WOUDENBERG Mark Lie A Kwie, houtstook gedupeerde, spreekt mede namens de werkgroep Partij voor de dieren op 9 november jl. de raadsleden toe. Hij wil graag aandacht vragen voor de schadelijke gevolgen van het stoken van hout en wat de gemeente hier op korte termijn aan zou kunnen doen. En ook wil hij horen waarom de gemeente geen inhoudelijke antwoorden op eerder gestelde technische vragen over dit onderwerp kan of wil geven.

Fijnstof zie je niet met het blote oog en veel mensen weten dan ook niet of de lucht die zij inademen schoon is of vervuild. De bronnen van fijnstof zijn o.a. veeteelt, zware industrie en uitlaatgassen.  Recent onderzoek van het RIVM wijst uit dat houtstook de grootste veroorzaker is. Houtstook staat dus met 23% als triest en viest op plaats 1. In hun brief aan de gemeente van 19 mei jl hebben zij dit nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. 

Fijnstof is een sluipmoordenaar. Uit tal van onderzoeken blijkt onomstreden dat de stoffen die vrijkomen bij houtstook zeer schadelijk zijn voor zowel de gezondheid van omwonenden als die van de stoker zelf. Houtrook bevat o.a. kankerverwekkende PAK’s, benzeen, roet en dioxines die als fijnstof in de omgeving neerdwarrelen. Verder zorgt houtrook voor vervuiling van het oppervlaktewater en is er impact op het klimaat.

Ook de gezondheidsraad heeft 15 september j.l. gewaarschuwd voor de gevolgen van ultrafijnstof voor de gezondheid. De conclusies zijn alarmerend: “Hogere concentraties ultrafijnstof in de lucht worden onder meer in verband gebracht met een hoger aantal astma-aanvallen bij kinderen en hartritmeveranderingen, bij langdurige blootstelling is er een verhoogd risico op hart-, vaat- en longziekten, zoals COPD, en is er een verband met problemen tijdens de zwangerschap, waaronder een hogere kans op vroeggeboortes.” Ondanks verwoede pogingen van de HNK het houtstook imago op te vijzelen, stoot zelfs de schoonste ecodesign houtkachel altijd nog 750x meer fijnstof uit dan een gashaard; stoten pelletkachels ultrafijnstof uit, en bestaat bij het plaatsen van een filter het risico dat grovere delen wel en de fijnste en dus gevaarlijkste delen niet worden gefilterd. In Woudenberg zijn verontruste burgers begonnen met het opzetten van een burgermeetnet om de lokale fijnstofbelasting in kaart te brengen. De metingen wijzen nu al uit dat de luchtverontreiniging in Woudenberg hoog is. Meerdere malen per week worden zowel de nieuwe WHO als de oude EU drempelwaardes overschreden. Ook de overlast neemt toe. Om de rookoverlast te beperken sluiten mensen die overlast ervaren de woning hermetisch af. Dit ondanks de Corona adviezen om juist continu te ventileren. Met houtstokende buren is dit echter een dagelijkse strijd. Zeker nu men gedreven door de hoge gas- en energieprijzen meer op hout stookt, waardoor de problemen toenemen. Regelgeving is nodig, omdat buurtbewoners dit niet onderling oplossen.

Juist vanwege het plaatselijke karakter van houtstook is er een belangrijke taak weggelegd voor de lokale politiek in de bestrijding van deze problematiek. In Woudenberg zien zij hiervan echter bitter weinig terug, want is de Gemeente zich bewust van de door houtstook veroorzaakte gezondheids- en milieuschade? Erkent de Gemeente dat deze problemen zich ook voordoen in Woudenberg en dat er op dit moment inwoners zijn wiens gezondheid aantoonbaar achteruitgaat door de (ultra)fijnstof veroorzaakte houtstook? Erkent de Gemeente dat er voor haar een taak is weggelegd in het zoeken naar een oplossing voor genoemde problemen in de gemeente Woudenberg? Is de Gemeente bereid hier prioriteit aan te geven? Zo ja, op welke wijze? 

De werkgroep raadt de gemeente aan toe te werken naar een verbod op houtstook in woonwijken en daarvoor maatregelen te nemen zoals: neem als gemeente uw zorgplicht serieus en onderteken het Schone Lucht Akkoord. Want juist het SLA is bedoeld voor kleine gemeenten. De daaraan gekoppelde cofinanciering geeft concreet handen en voeten aan preventie en handhaving. Andere gemeenten - ook zeer kleine - hebben al wel het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend: Amersfoort, maar ook Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en Veenendaal zijn voorgegaan. De SLA-website biedt veel mooie voorbeelden van hoe gemeenten houtstook effectief kunnen tegengaan en ontmoedigen.

Breng een wijziging aan in de APV. Op basis van de huidige wet en regelgeving geniet de stoker/vervuiler volledige bescherming. De werkgroep Partij voor de Dieren is bereid mee te denken over manieren om de luchtkwaliteit te verbeteren en de overlast door houtstook tegen te gaan.