Afbeelding
Bert Bosman

Column Bert Bosman

Column

Lokale politiek moet dicht bij de burger staan. Ze moet het verschil kunnen maken tussen de één en de ander omdat ze een luisterend oor heeft. Omdat ze de verschillen in de situaties hoort die er bij de burger zijn en daar genuanceerd op kan reageren. Ook in Woudenberg kan polarisatie, veralgemenisering, groepsdenken en regelzucht voedsel geven aan een nihilistisch levensgevoel.

Veralgemenisering|
Je hoort ze regelmatig voorbijkomen. Veralgemeniserende termen die groepen mensen tegenover elkaar zetten. De boeren tegenover de burgers, de armen tegenover de rijken, de burgers tegenover de overheid, de ouderen tegenover de jongeren. Het is te waarderen dat het college het gesprek met de boeren is aangegaan om de persoonlijke verhalen te vernemen en de emoties te ervaren. Het is goed dat er een Task Force is opgericht en er uren zijn vrijgemaakt om samen met ondernemers het gesprek aan te gaan om te onderzoeken op welke wijze ons dorpshart kan worden verbeterd. Soms spreken burgers in om de gemeenteraad een toelichting te geven op voor hen belangrijke onderwerpen. Enige tijd geleden zijn de bezuinigingsmaatregelen toegepast nadat uitgebreid met betrokken bewoners en partijen is gesproken. Tegelijkertijd ligt de polarisatie op de loer en worden in families en op de verenigingen gespreksonderwerpen vermeden omdat stellingname zo maar kan leiden tot ruzie en verwijdering. Tot begrip voor elkaars standpunt is dan geen ruimte meer.

Framing
Framing kan een manier zijn om iets met kracht te beweren, als men over genoeg eenzijdigheid beschikt om alles, wat in het tegenovergestelde niet past, eenvoudig niet te zien of niet tot zijn recht te laten komen. Door van tevoren alles uit te sluiten wat de eigen gedachte kan doorkruisen of tegenspreken, schep je de nodige ruimte, om je eigen visie tot gelding te brengen. Het is een manier van debatteren die het gevaar met zich meebrengt dat de nuance verdwijnt en de werkelijkheid geweld aan wordt gedaan. Laten we in Woudenberg ruimte geven om echt met elkaar het gesprek aan te gaan en goed naar elkaar te luisteren. Spreek in wanneer de politieke agenda daarom vraagt en draag met goede ideeën bij aan een goed bestuur in Woudenberg.

Regels
Er is nog een gevaar dat op de loer ligt wanneer het gaat om het voeren van goed bestuur. En dat is de overmatige behoefte aan regelzucht. Landelijk is de toeslagenaffaire hier een voorbeeld van. Individuele situaties werden niet meer gewogen. Velen werden over de ene kam van de snel vastgestelde regels geschoren. Een ander voorbeeld is de bijstandsgerechtigde die gekort werd op haar uitkering omdat zij boodschappen kreeg van haar moeder. Wanneer dergelijke fouten worden erkend kost het veel moeite om de gedupeerden weer recht te doen. Met belangstelling zal onze fractie wat dit betreft de nieuw te maken regels beoordelen wanneer het in Woudenberg gaat om eisen waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Voor je het weet zijn de regels scherp geformuleerd maar is de dienstverlening aan - en het contact met - de initiatiefnemer verloren.

Nihilisme
Het gevaar bestaat dat je je ongemakkelijk voelt met de regels van de overheid; met de principes die worden gesteld en de idealen waar anderen zich over uitspreken. ‘Het zal mijn tijd wel duren’ denk je en je keert je af van alle waarden, politieke ideeën of geloofsovertuigingen. Dan stopt het gesprek en dan stopt het samenleven. Dan zit iedereen in zijn eigen gelijk. Het is goed dat we gevoelens van nihilisme horen en (h)erkennen. Dan kunnen we een begin maken met positief samenleven in Woudenberg.

Bert Bosman, fractievoorzitter ChristenUnie