sportcentrum de Camp
sportcentrum de Camp / foto: Niels Wolterink

Sportclubs horen deze maandofficieel dat ze meer geld krijgen

Algemeen

WOUDENBERG Wethouder Henk-Jan Molenaar vindt dat de gemeente de sportverenigingen eerder officieel had moeten laten weten dat een gedeelte van de subsidie teruggedraaid was. Dat antwoordde de wethouder op vragen van Henk van de Wetering, fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks. 

Henk van de Wetering stelde schriftelijke vragen over dit onderwerp en kwam er later in de commissievergadering nog eens op terug. Hij stelde Henk-Jan Molenaar een simpele vraag: ‘Vindt u ook niet dat de gemeente eerder met de verenigingen had moeten communiceren?’ Het antwoord van de wethouder was al even eenvoudig: ‘Ja’. 

De gemeenteraad heeft op 23 februari van dit jaar besloten dat eerdere bezuinigingen teruggedraaid zouden worden. Dat kon na financiële meevallers op de begroting. Het ging om een bedrag van €150.000. In de schriftelijke vragen wilde Van de Wetering weten: ‘Wij krijgen signalen dat organisaties die hiermee te maken hebben tot op heden nog geen duidelijkheid hebben gekregen over de gevolgen van deze besluitvorming. Herkent u deze signalen? Zo ja, wat is de reden dat dit nog niet duidelijk is geworden?’

Wethouder Henk-Jan Molenaar antwoordde toen: ‘De sportverenigingen en de sportbeheerstichtingen hebben nog geen formele melding gehad dat de bezuinigingen gedeeltelijk worden teruggedraaid. Met de sportverenigingen zijn er wel informele contacten geweest. Ten aanzien van de andere bezuinigingen die worden teruggedraaid zijn de betrokkenen op de hoogte, zoals de Bibliotheek en de programmacoördinator, of zijn de budgetten verhoogd.

Henk-Jan Molenaar legde uit waarom de sportverenigingen officieel nog niets gehoord hebben. ‘De bezuinigingen op de gelden voor de sportverenigingen en sportbeheerstichtingen hebben betrekking op 2024 en verder. Conform de reguliere cyclus starten vanaf mei de subsidiegesprekken. Er is voor gekozen om deze informatie mee te nemen in de subsidiegesprekken en indien van toepassing ook in de te maken prestatieafspraken. 

‘Door de torenhoge kosten in het Sociaal Domein kwam de gemeente Woudenberg enkele jaren geleden in de financiële problemen. Anita Vlam, de toenmalige wethouder van financiën, wilde geen geld uit de reserves halen om de begroting sluitend te krijgen. De provincie Utrecht stelde de gemeente toen onder verscherpt financieel toezicht. Om dat op te heffen waren ingrijpende bezuinigingen noodzakelijk. Toen het financiële tij keerde, besloot de gemeenteraad een deel van de bezuinigingen terug te draaien. Dat was een zorgvuldig proces van afwegen.